กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย : วิทยาศาสตร์

นายชัยณรงค์ โมรา
ชื่อ-สกุล นายชัยณรงค์ โมรา
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธวัชชัย งามศิริ
ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย งามศิริ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
 
นายธงชัย บุญพัก
ชื่อ-สกุล นายธงชัย บุญพัก
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
นางสาวสุวิมล เคลือบคณโท
ชื่อ-สกุล นางสาวสุวิมล เคลือบคณโท
ตำแหน่ง : ครู
 
นางสาวสุพรรษา วันไทย
ชื่อ-สกุล นางสาวสุพรรษา วันไทย
ตำแหน่ง : ครู
นายเกรียงไกร คงจันทร์
ชื่อ-สกุล นายเกรียงไกร คงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
 

 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์

ยังไม่มีข่าว