ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความสำคัญ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ระบบสื่อการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ละฮงดงป่า นำพาพอเพียง

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ระบบสื่อการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ละฮงดงป่า นำพาพอเพียง โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

     ความสำคัญของโครงการ ตามที่โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และได้มีการขยายผลการแก่คณะครูในโรงเรียน โดยมีมติจัดทำโครงสร้างหลักสูตรการบูรณาการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการ Project Based หรือ STEM ภายใต้หัวข้อ “ละฮงดงป่า นำพาพอเพียง” ซึ่งเป็นการนำเอาพืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพของโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ มะละกอ ให้นักเรียนได้ศึกษา เริ่มตั้งแต่ การศึกษาสายพันธุ์ต่างๆ ของมะละกอ การปลูกและดูแลรักษา ประโยชน์และสรรพคุณ การแปรรูป การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปมะละกอ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการต่างๆ เห็นความสำคัญและเกิดทักษะด้านอาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพในอนาคตได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Web-based Instruction สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกเหนือจากการเรียนในชั่วโมงปกติ

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Web-based Instruction
     2. โรงเรียนมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
     3. นักเรียนมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา
     4. นักเรียนเห็นความสำคัญและเกิดทักษะด้านอาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพในอนาคต