คณะผู้จัดทำสื่อการเรียนรู้ทักษะอาชีพ

ละฮงดงป่า นำพาพอเพียง

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

ที่ปรึกษา

นายสรรค์นิธิ เผ่าพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

นางประจวบ บุญพอก

รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

นายชัยณรงค์ โมรา

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

ผู้จัดทำเนื้อหา

นางเบญญา หวังมั่น

นางสาวอรศิริ เจือจันทร์

นายนฤพล สายวิลัย

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง ครู

ผู้ออกแบบสื่อการเรียนรู้

คณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ


ผู้เขียนโปรแกรม

นายนฤพล สายวิลัย

ตำแหน่ง ครู

ผู้ออกแบบกราฟิก

นายนฤพล สายวิลัย

นายพิชัย บุรมศรี

ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู