กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วันที่ 5 กันยายน 2559 : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ปูพื้นสู่การประดิษฐ์ walk along glider