กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 วอลเลย์บอลพาเพลิน
เทียนหอม เครืองบินพลังยาง
ดนตรีสากล


คณิตศาสตร์


ศิลปะ


เพลงพื้นบ้าน


ภาษาต่างประเทศ