User Organizer

User Name
Password


User Online

ผู้เยี่ยมชม1  คน
สมาชิก0  คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
link ไฟล์ประกอบสำหรับอ่านสอบนักเรียนชั้น ม.6 (โดย ครูนฤพล สายวิลัย -- 22-Jul-2016 07:38 )
link บันทึกรายชื่อ ม.6/3 (โดย ครูนฤพล สายวิลัย -- 27-May-2016 09:26 )
link บันทึกรายชื่อ ม.6/2 (โดย ครูนฤพล สายวิลัย -- 23-May-2016 22:25 )
link บันทึกรายชื่อ ม.6/1 (โดย ครูนฤพล สายวิลัย -- 23-May-2016 11:34 )

ดูข่าวทั้งหมด

สาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาไทย หลักการใช้ภาษา วรรณกรรมและวรรณคดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ชีวิตและครอบครัว การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย กการเล่นกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดำรงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ทักษะขบวนการทางคณิตศาสตร์ จำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม

Admin Message

ระบบ e-Learning สำหรับนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ใช้ในการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เป็นระบบจัดการการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการหลักสูตร รวมถึงทำกิจกรรมในการเรียนการสอนเสมือนในห้องเรียนจริง